top of page
  • משה רוזנטל

חקירות פרטיות - למה כדאי להימנע "מעזרה מבחוץ"


רציתי היום לספר לכם על "עזרה מבחוץ" לעבודתנו- עזרה שאינה רצויה ואף מפריעה לעבודה.

במקרים מסויימים, מנסה הלקוח "לעזור לנו" בחקירה בכך שהוא מסייר באיזור הפעילות בעצמו.מאחר שאנו מזהים את המוטיבציה הזו כבר מתחילתה, אנו מזהירים את הלקוח בשלב הזמנת העבודה שלא ינסה לעזור, כי הדבר פוגע בחקירה שלנו. אנו מבהירים כי נשמח לקבל כל מידע טרם העבודה, אך בשום פנים לא עזרה בשטח. (לא תמיד זה עוזר..)

במקרים אחרים, מנסה הלקוח להגיע לשטח בעת הפעילות "כדי לוודא" שאנחנו אכן עובדים ומצויים במקום. במקרה אחד לפחות, הבדיקה הזו פגעה בעבודה והאריכה אותה ללא צורך.

לא למותר לציין כי הארכת העבודה חייבה את הלקוח בתשלום עודף.


במקרים אחרים, מחליטים הלקוחות שאין צורך לשתף אותנו בכל מה שהם יודעים, ודבר זה פוגע בחקירה לא פחות.

דוגמה קלאסית לאי שיתופנו במידע הם לקוחות שפנו בעבר (הקרוב או הרחוק) למשרד חקירות אחר שביצע עבודה וכשל (מכל סיבה שהיא) בהבאת התוצאות.

אחרי שאנו מגיעים לשטח, אנו מבינים שלא כל המידע נמסר לנו וכי היו לפנינו חוקרים במקום. הסתרת מידע מסוג זה עלולה להביא לכישלון בביצוע ולזהירות יתר של הנחקרים.

אם המידע בדבר עבודה קודמת של חוקרים היה ידוע לנו, הרי שאופן הפעולה והתנהגותנו בשטח היו שונים בתכלית.

גילוי הלב המלא עם נותן השרות- הוא תנאי להצלחת השרות, בוודאי כאשר מדובר בשרות עדין ודיסקרטי כחקירה אישית.

ועצה אחת מאיתנו- תנו בנו אמון מלא. זה ישתלם לכם.

Comments


bottom of page