top of page
  • משה רוזנטל

הזמנות בלתי חוקיות

קיצור הליכי החקירה.


בשנה האחרונה ניכרת עלייה בפניות למשרדנו שעניינן "חקירות סייבר", כפי שהגדירו זאת חלק מהפונים. משמעותן האמיתית- פריצה למייל או לנייד של בן הזוג, או המתחרה העסקי לשם "קיצור הליכים" וקבלת מידע מתוך מקורות אלה.


אנו מסבירים בסבלנות לפונים, כי חקירות מסוג זה אינן חוקיות ומשרדנו לא יבצען.

התגובות של המזמינים מגוונות. חלקם מופתעים ובטוחים שהפעולות שהם הציעו חוקיות למהדרין. אחרים מספרים כי פנו למקומות בהם הסכימו לבצע את החקירות הללו וגם נקבו במחיר.


מהיכרותנו רבת השנים את השוק וגם את מתחרינו, אנו יודעים כי רוב משרדי החקירות יסרבו לבצע פעולות אלה. אנו גם מסבירים לפונים כי במידה שהפריצה תתגלה, עלול גם הפורץ וגם שולחו (המזמין) לעמוד לדין ולשאת בתוצאות מעשיהם.


המסקנה היא שאין קיצורי דרך בחקירות (כמו גם בתחומים נוספים). החקירה אמורה להתבצע בדרך החוקית ואז גם ניתן להציג את תוצאותיה בבית המשפט או בבית הדין הרלוונטי.


בהצלחה לכולם.

Comments


bottom of page